Обществени поръчки

Превод на документация от/на румънски език за участие в Обществени поръчки в Румъния:

 

Пълномощни на участници за присъствие на търга 

 

Списък на документите, съдържащи се в офертата

 

Документи за регистрация на кандидата (удостоверение за регистрация на фирмата, първоначална съдебна регистрация, актуално съдебно решение, номер за регистрация по ДДС, удостоверение за актуално състояние)  

 

 

Документи, доказващи икономическото и финансовото състояние на кандидата по т. ІІІ. 2.3 от пояснителния документ 

 

Списък с изпълнени договори с предмет, сходен с предмета на настоящата процедура през последните 3 години

 

Референции/препоръки за добро изпълнение на някои от договорите, включени в списъка

 

Оферта

 

Ценова оферта

 

Техническа оферта, приложения

 

Декларации и документи съгласно изискванищ от пояснителнен документ 

 

Документ, доказващ закупуването на тръжна документация